Podmienky používania

1.

​Základné pojmy

Prevádzkovateľ je spoločnosť Marketing Lite s.r.o. so sídlom Námestie SNP 7, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 48 008 222, DIČ: 2024182732, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31180/R, telefón: +421 901 717 871, e-mail: info@marketinglite.sk

toprozvoz.sk je internetový portál, na ktorom Používatelia môžu vyhľadávať a objednávať on-line jedlá z ponuky Reštaurácii s donáškovou službou zverejnených na tomto portáli.

Používateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva akékoľvek služby portálu toprozvoz.sk predovšetkým on-line objednávanie jedál a nápojov z ponuky Reštaurácii zverejnených na portáli toprozvoz.sk

Reštaurácia je prevádzkovateľ stravovacích služieb a rozvozu jedál zverejnený na portáli toprozvoz.sk

Objednávka je zoznam požadovaného jedla, ktoré Používateľ odosiela z toprozvoz.sk do Reštaurácie spolu s dodatočnými údajmi: meno a adresa Používateľa, telefonický a e-mailový kontakt na Používateľa.

2.

Základné podmienky

 1. Prevádzkovateľ na portály toprozvoz.sk zverejňuje služby ponúkané Reštauráciou, čím umožňuje Používateľovi uzatvorenie zmluvy na kúpu jedla, resp. zmluvy na poskytnutie iných služieb Reštaurácie. (ďalej len „Zmluva“).
 2. Využívanie služieb portálu toprozvoz.sk je možné so súhlasom Používateľa s týmito Podmienkami používania.
 3. Registrácia Používateľa na portáli toprozvoz.sk nie je povinná. Zaregistrovaním má však Používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú zaregistrované a zároveň registrácia zjednodušuje celkový proces Objednávky.
 4. Používateľ si môže objednať akékoľvek jedlo, ktoré je uvedené v ponuke Reštaurácie zverejnenej na portáli toprozvoz.sk. Prevádzkovateľ vedome neposkytuje službu fyzickým osobám mladším ako 16 rokov.
 5. Používateľ vyplnením objednávkového formulára, kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ a následným akceptovaním Objednávky zo strany Reštaurácie uzatvára s Reštauráciou platnú Zmluvu, na základe ktorej sa Reštaurácia zaväzuje dodať jedlo a Používateľ sa zaväzuje zaplatiť za objednané jedlo pri prevzatí Objednávky. Storno Objednávky po kliknutí na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ nie je možné.

3.

Práva a povinnosti Používateľa
 1. Používateľ vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony a má viac ako 16 rokov.
 2. Používateľ je povinný poskytnúť aktuálne, správne a pravdivé údaje.
 3. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov v tajnosti. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.
 4. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.
 5. Používateľ nie je oprávnený využívať služby portálu toprozvoz.sk k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby portálu toprozvoz.sk využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb serveru inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb portálu toprozvoz.sk, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom.
 6. Vyplnením a odoslaním objednávky používateľ (kupujúci) pristupuje k týmto Podmienkami používania portálu toprozvoz.sk, ako aj k ďalším podmienkam on-line objednávania z ponuky jedál Reštaurácie.

4.

Zodpovednosť za škodu
 1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu toprozvoz.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb portálu, ani za spôsob akým služby portálu Používatelia využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb portálu toprozvoz.sk Používateľom, či tretími osobami.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu toprozvoz.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 4. Prevádzkovateľ portálu negarantuje správnosť, úplnosť, pravdivosť a aktuálnosť informácii zverejnených na portáli toprozvoz.sk.
 5. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť portálu, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo prerušiť alebo pozastaviť funkčnosť portálu toprozvoz.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli toprozvoz.sk, alebo v súvislosti s nefunkčnosťou a chybovosťou portálu alebo v súvislosti s činnosťou iných používateľov či z iných dôvodov.
 7. Uzatvorením Zmluvy vznikajú práva a povinnosti na základe Zmluvy Používateľovi a príslušnej Reštaurácie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za plnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.
 8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu jedál a služieb poskytovaných Reštauráciami, akékoľvek reklamácie je potrebné uplatňovať priamo u Reštaurácie, od ktorej bolo jedlo, resp. iné služby objednané.

5.

Ochrana osobných údajov

 1. Kompletné znenie toho aké osobné údaje zbierame a čo s nimi robíme nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.

6.

Záverečné ustanovenia
 1. Podmienky používania portálu toprozvoz.sk nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Vzťah Používateľa a Prevádzkovateľa sa v otázkach neupravených týmito Podmienkami spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Na otázky neupravené Podmienkami používania sa vzťahujú príslušné ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok pre Marketing Lite s.r.o. Podmienky používania toprozvoz.sk platia súčasne so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Marketing Lite s.r.o. , ktoré sa Používateľ rovnako zaväzuje dodržiavať.
 2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu toprozvoz.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup Používateľa na portál toprozvoz.sk.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach portálu toprozvoz.sk. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok používania. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok. Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.

Posledná aktualizácia dňa 11.09.2019